Location: Lovisa / Service / Upphandling /
Upphandling

Allmänt om Lovisa stads offentliga upphandlingar

Lovisa stads ekonomitjänster ser i samarbete med centralerna till att stadens upphandlingar sköts kostnadseffektivt och att upphandlingsprocessen fungerar. Genom att konkurrensutsätta upphandlingarna uppnår staden kostnadsbesparingar och kan erbjuda god service åt Lovisaborna. Konkurrensutsättningen är ett medel att skapa nytta åt stadens invånare och möjliggör en effektiv användning av stadens resurser.

Lovisa stad effektiverar sina upphandlingsrutiner genom utnyttja de samarbetsmöjligheter och ramavtalsarrangemang som lagen om offentlig upphandling möjliggör. Lovisa stad har ingått avtal om samarbete bl.a. med KL-Kuntahankinnat Oy och HNS-Logistik vad gäller vissa upphandlingar. Som delägare i KuntaPro Oy kan Lovisa stad också använda sig av KuntaPro Oy:s ramavtal.

Lokala företagare uppmuntras att följa med Lovisa stads upphandlingsannonser på annonseringskanalen HILMA samt portalen Tarjouspalvelu. På det sättet kan företagen försäkra sig om att de får upplysning om stadens alla konkurrensutsättningar.

Lovisa stad önskar att så många lokala företagare som möjligt deltar i stadens konkurrensutsättningar.

 Så här utarbetas ett anbud till Lovisa stad

På Lovisa stads upphandlingar tillämpas upphandlingslagen samt Lovisa stads egna upphandlingsanvisningar. Lovisa stad annonserar alla upphandlingar som överstiger de nationella tröskelvärdena påannonseringskanalen HILMA (http://www.hankintailmoitukset.fi).

Anbudsgivarna ska själva vara aktiva och följa med annonserna i HILMA och i Tarjouspalvelu.

allmanna_upphandlingsanvisningar_nya.pdf

Lovisa_anvisningar om små upphandlingar.pdf

 Anvisningar för inlämnande av ett anbud

 Anbudets slutgiltighet

Anbudsgivarens anbud är slutgiltigt både från den upphandlande enhetens och från anbudsgivarens synvinkel. Slutgiltigheten gäller både anbudspriset och anbudets innehåll. Anbudsgivaren ska se till att den upphandlande enheten får anbudet enligt anbudsförfrågan inom utsatt tid. Anbudsgivaren får inte förbättra sitt anbud efter tiden för inlämnandet av anbuden, inte ens i det fall att anbuden inte ännu öppnats.

 Frågor gällande anbudsförfrågan

Anbudsgivaren ska läsa noggrant igenom anbudsförfrågan som den upphandlande enheten utarbetat. Om anbudsförfrågan innehåller oklarheter eller ger anledning till frågor, anges det en tidsfrist i anbudsförfrågan för att ställa frågor angående konkurrensutsättningen. Frågorna ska ställas och skickas enligt det förfarande som nämns i anbudsförfrågan. Den upphandlande enheten ger svar på frågorna inom den i anbudsförfrågan utsatta tiden i regel på det sätt som beskrivs i anbudsförfrågan. Av svaren framgår inte vem som ställt frågan.

Anbudets innehåll

Anbudets innehåll ska överensstämma exakt med anbudsförfrågan. Alla utredningar och bilagor som begärts ska bifogas. Alla uppgifter som krävts, t.ex. enhetspriser, ska anges i den form som nämns i anbudsförfrågan. Även alla avtalsvillkor ska vara sådana som begärts. Om det t.ex. fastställts i anbudsförfrågan att dröjsmålsräntan får vara högst enligt räntelagen och anbudsgivaren föreslår en dröjsmålsränta på 16 %, dvs. överstigande den som anges i räntelagen, förkastas anbudet. Detsamma gäller även andra villkor, såsom betalningsvillkor, leveransvillkor och prisförändringar. Med andra ord får egna villkor inte ställas, om det inte ges möjlighet till detta i anbudsförfrågan.

Anbudet ska motsvara anbudsförfrågan

Ansvaret för att anbudet uppfyller de krav som ställts i anbudsförfrågan ligger hos anbudsgivaren. Anbudsgivaren uppmuntras i sitt anbud att koncentrera sig bara på det väsentliga, dvs. på att utarbeta ett anbud som motsvarar anbudsförfrågan.

 Att lämna in anbudet inom utsatt tid

I anbudsförfrågan anges en tidsfrist, inom vilken anbuden ska lämnas in hos den upphandlande enheten på det sätt som anges i anbudsförfrågan. Om anbudet kommer in efter den utsatta tiden, blir det förkastat. Ansvaret för att anbudet kommer fram ligger alltid hos anbudsgivaren. Bilagorna som krävs i anbudsförfrågan ska vara med i både skriftligt och elektroniskt inlämnade anbud.

Att meddela om beslutet

Efter att anbuden jämförts ska upphandlingsbeslutet fattas i enlighet med de urvalskriterier som angivits i anbudsförfrågan. Den upphandlande enheten får inte ge upplysningar om en oavgjord konkurrensutsättning utan anbudsgivaren ska vänta tills upphandlingsbeslutet fattats. Beslutet skickas för kännedom till alla anbudsgivare som deltagit i anbudsförfarandet. Om anbudsgivaren vill ha närmare upplysning om motiveringarna till beslutet eller om det hur anbudsgivarens eget anbud placerade sig, ger den upphandlande enheten gärna uppgifter om saken efter att upphandlingsbeslutet fattats.

 Att markera affärshemligheter i anbudet


Anbudshandlingarnas offentlighet föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). I anbudet ska sådana sekretessbelagda uppgifter som innehåller uppgifter om affärs- eller yrkeshemligheter eller med dem jämförbara omständigheter av en offentlig eller enskild instans markeras.

 
Senaste uppdatering: 29.8.2016
 

Lovisa stad •  Mannerheimgatan 4, PL 77, 07901 LOVISA •  tel. (019) 5551 •  fax (019) 535 791 •  kaupunki(@)loviisa.fi •  Respons