Planläggning och markanvändning

Kundservice:
Lovinfo
Mariegatan 12 A

Postadress:
Planläggning- och arkitektsbyrå
Tekniska centralen
PB 11
07901 LOVISA

Stadsarkitekten, stadsgeodeten, lantmäteriingenjören och fastighetsregisterskötaren är anträffbara via tidsbeställning.

Planläggning och markanvändning

Stadsplaneringsenheten vid tekniska centralen ansvarar för planläggningen och markanvändningen i Lovisa d.v.s. bereder stadens general- och detaljplaner och utför de uppgifter inom fastighetsbildningen som lagstiftningen förutsätter. Till stadsplaneringsavdelningen hör två byråer, planläggnings- och arkitektbyrån samt fastighets- och GIS-byrån.

Planläggnings- och arkitektbyrån har som uppgift att planmässigt styra samhällsstrukturen. Målet med planläggningen är att producera och upprätthålla en högklassig bebyggd miljö, som erbjuder alternativa bostads-, arbetsplats- och rekreationsområden åt invånarna. Planläggnings- och arkitektbyrån sköter uppgifter i enlighet med markanvändnings- och bygglagen, d.v.s. detaljplanering, generalplanering och planering av stadsmiljön med dess utredningar samt undantagslovs- och stranddetaljplaneärenden och ärenden gällande byggande på områden som är i behov av planering. Andra uppgifter som arkitektbyrån har är: styrning av stadsbilden och byggandet samt arkitekturen i de byggnader som staden låter bygga.

Fastighets- och GIS-byrån producerar tjänster som ansluter sig till besittning av markegendomen, bildandet av fastigheter samt GIS-uppgifter och tillställer kunderna dessa tjänster. Byrån ansvarar för uppgifter i enlighet med markanvändnings- och bygglagen samt fastighetsbildningslagen, d.v.s. fastighetsförrättningar och tomtindelningar. Byrån svarar också för huvudanvändaruppgifterna av stadens GIS- och fastighetsprogram samt för fastighetsmätningsförrättningar och byggnadstillsynsmätningar. Byrån upprätthåller också stadens fastighetsregister och kartverk.

På följande sidor kan du bekanta dig närmare med bl.a. aktuella planläggningsobjekt, fastighets- och tomtärenden samt stadens karttjänster.

 
Senaste uppdatering: 1.4.2016
 
 

Lovisa stad •  Mannerheimgatan 4, PL 77, 07901 LOVISA •  tel. (019) 5551 •  fax (019) 535 791 •  kaupunki(@)loviisa.fi •  Respons