Sommarjobbssedel

Lovisa stad stöder också år 2017 lokala arbetsgivare för att anställa 1999-2001 födda ungdomar till sommarjobb.

Anvisningar om sommarjobbssedlar 2017

Med sommarjobbssedel avses ett understöd på 250 euro som Lovisa stad beviljar till arbetsgivare som anställer ungdomar som är födda åren 1999-2001 till sommarjobb. Det har reserverats ett anslag för att sysselsätta totalt 40 ungdomar. Syftet med stödet för sommarjobb är att underlätta de ungas möjlighet att få arbete i den egna hemkommunen.

Sysselsättningskoordinator Petri Hirvonen svarar för de praktiska åtgärderna i anslutning till sommarjobbssedeln. Kontaktuppgifter: petri.hirvonen@loviisa.fi, tfn. 040 572 0789.

Villkor för beviljande av sommarjobbssedel

 1. Systemet med sommarjobbssedeln gäller unga lovisabor som är födda åren 1999-2001.
 2. Arbetsgivare kan vara företag, samfund eller föreningar. Ett hushåll eller en privatperson kan inte fungera som arbetsgivare.
 3. Staden betalar arbetsgivare ett understöd på 250 euro/ungdom. För samma ungdom beviljas understöd endast en gång.
 4. De ungdomar som anställs för sommarjobb får inte vara familjemedlem till företagaren/företagets ägare.
 5. De ungdomar som anställts av staden kan inte anställas med sommarjobbssedeln.

Lönesättning och arbetstid

 1. Arbetsgivaren ingår ett skriftligt arbetsavtal med den unga.
 2. Anställningsförhållandets längd ska vara minst 2 veckor (10 arbetsdagar) och bruttolönen ska vara minst 450 euro/två veckor, lönen ska dock följa minimilönen enligt kollektivavtalet. Företaget står för alla arbetsgivaravgifter. De ungdomar som ska anställas med sommarjobbssedeln är sommarpraktikanter. Ett längre arbetsavtal är önskvärt fast stadens stöd gäller bara för två veckor.
 3. Den dagliga arbetstiden ska vara minst 6 timmar. Mitt i arbetsdagen ges en minst 30 minuters matpaus, som inte ingår i arbetstiden.
 4. Anställningsförhållandet bör vara i kraft under tiden 1.6-31.8.2017. Arbetsperioden behöver inte vara oavbruten.

Ansökning om sommarjobbssedeln

 1. De arbetsgivare som vill använda sommarjobbssedeln ansöker om sedeln genom att kontakta Petri Hirvonen.
 2. Sommarjobbssedlarna beviljas enligt ansökningsordning.
 3. Annonser om sommarjobb finns på senare på Lovisa stads internetsidor. Information finns även i Facebook Töitä nuorille - Unga jobb.
 4. De unga söker själva ledigslagna sommarjobb.
 5. När arbetsavtalet ingås bekräftar arbetsgivaren per e-post eller telefon till Petri Hirvonen att de använder de beviljade sommarjobbssedlarna (sedeln).
 6. Efter sommaren fakturerar arbetsgivaren Lovisa stad en ersättning på 250 euro/sedel senast 31.10.2017. Till fakturan bifogas en kopia av arbetsavtalet och lönekvitton.

Bekanta dig med:

Lag om unga arbetstagare
Arbetsgivaravgifter
 

Bilagor:

1. Kesätyösetelipaikat 2017 - Sommarjobbssedlar 2017 Lista över lediga arbetsplatser
2. arbetsavtalsmodell (kan fyllas i på skärmen)
3. anvisning för ifyllning av arbetsavtalsblanketten
4. arbetsintygsmodell (kan fyllas i på skärmen)
5. blankett för ansökan om utbetalning för sommarjobbssedel  (på finska, kan fyllas i på skärmen)

Nuorten perehdytysopas (på finska)

 

 

 
 
 
Senaste uppdatering: 5.5.2017