Felanmälningar

Anmäl observerade fel:

Vinterunderhåll:

040 555 0238 (från 1 november till 15 april)

Vägtrafikantlinjen (Statens vägar)

 0200 2100

Gatu- och vägområden:

Markbyggmästare, Irma Korppi, irma.korppi@loviisa.fi, 0440 555 849

Parker, övriga grönområden, tätortsskogar och allmänna lekplatser

Stadsträdgårdsmästare,  0440 555 468

Gatu- och trafikljus i Forsby och Isnäs områdena:

Borgå Energi, 020 690 144, www.borgaenergi.fi/sv/installationer/belysningochgatubelysning

Gatu- och trafikljus på övriga områden:

Markbyggmästare, Irma Korppi, irma.korppi@loviisa.fi, 0440 555 849

Idrottsplatser

Planmästare, Jukka Gustafsson, jukka.gustafsson@loviisa.fi, 0440 555 889

Lovisa stads egna byggnader

Lokalservicens jour, 0440 555 892

Vattendistribution eller -kvalitet

Affärsverket Lovisa Vattens jour 0440 555 902

Eldistribution

Kymmenedalens El, felanmälningar, 05 7780 222

Borgå Energi, felanmälningar, 020 690 144

Plankorsningar

Namn: Borgågatan 0307 34333

Namn: Fredsbyvägen 0307 35459

Namn: Antbyvägen 0307 34333

Namn: Valkom västra (Bella) 0307 34333

Namn: Varv 3 / Spår 70, 0307 34333

 
Senaste uppdatering: 8.9.2015