Sijainti: Loviisa / Palvelut / Hankinta /
Hankinta

Yleistä Loviisan kaupungin julkisista hankinnoista

Loviisan kaupungin talouspalvelut huolehtii kaupungin hankintojen kustannustehokkaasta hoitamisesta ja hankintaprosessin toimivuudesta yhdessä kaupungin keskusten kanssa. Kilpailuttamalla hankinnat kaupunki saavuttaa kustannussäästöjä. Kilpailuttamisen kautta tavoitellaan hyvää palvelua loviisalaisille. Siten kilpailuttaminen on hyödyksi kaikille loviisalaisille ja mahdollistaa kaupungin varojen tehokkaan käytön.

Loviisan kaupunki tehostaa hankintakäytäntöjään hyödyntämällä hankintalain tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia ja puitesopimusjärjestelyjä. Loviisan kaupunki on sopinut yhteistyöstä tiettyjen hankintojen osalta mm. KL-Kuntahankinnat Oy:n sekä HUS-logstiikan kanssa. Loviisan kaupunki on osakkaana KuntaPro Oy:ssä ja voi näin ollen hyödyntää KuntaPro Oy:n puitesopimuksia.

Paikallisten yritysten kannattaa seurata Loviisan kaupungin hankintailmoituksia HILMA-järjestelmässä ja Tarjouspalveluportaalissa. Näin yritykset voivat varmistua siitä, että ne saavat tiedon kaikista Loviisan kaupungin kilpailutuksista.

Loviisan kaupunki toivoo, että mahdollisimman moni paikallinen yrittäjä osallistuu kaupungin kilpailutuksiin.

Näin teet tarjouksen Loviisan kaupungille

Loviisan kaupungin tekemiin hankintoihin sovelletaan hankintalakia sekä kaupungin omia hankintaohjeita. Loviisan kaupunki ilmoittaa kaikki kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat HILMA-palvelussa osoitteessa http://www.hankintailmoitukset.fi.

Tarjoajien tulee olla itse aktiivisia ja seurata HILMA-palvelun ilmoituksia sekä Tarjouspalveluportaalia.

Loviisa_pienhankintaohje.pdf

Yleiset hankintaohjeet.pdf

Ohjeita tarjouksen jättävälle

Tarjouksen lopullisuus

Tarjoajan tekemä tarjous on lopullinen sekä hankintayksikön että tarjoajan näkökulmasta. Lopullisuus koskee sekä tarjoushintaa että tarjouksen sisältöä. Tarjoajan tulee huolehtia, että hankintayksikkö saa määräaikaan mennessä tarjouspyyntöä koskevan tarjouksen. Tarjoaja ei voi tarjousten jättämisen määräajan jälkeen parantaa tarjoustaan siinäkään tapauksessa, että tarjouksia ei ole vielä avattu.

Tarjouspyynnön herättämät kysymykset

Tarjoajan tulee lukea huolellisesti hankintayksikön tekemä tarjouspyyntö. Mikäli tarjouspyynnössä on epäselvyyksiä tai se herättää kysymyksiä, tarjouspyynnössä on mainittu määräaika, johon mennessä tarjouskilpailua koskevat kysymykset tulee esittää. Kysymykset tulee lähettää tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla. Hankintayksikkö vastaa kysymyksiin tarjouspyynnössä annettuun määräaikaan mennessä tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla.

Tarjouksen sisältö

Tarjouksen tulee olla sisällöltään tarkasti tarjouspyynnön mukainen. Kaikkien pyydettyjen selvitysten ja liitteiden tulee olla mukana. Kaikki vaaditut tiedot, esim. yksikköhinnat, on esitettävä siinä muodossa kuin tarjouspyynnössä mainitaan. Myös kaikkien sopimusehtojen tulee olla pyydetyn mukaisia. Mikäli tarjouspyynnössä on vaadittu, että esim. viivästyskorko saa olla enintään korkolain mukainen ja tarjoaja esittää, että viivästyskorko on 16 %, eli yli korkolain mukainen, tarjous hylätään. Sama koskee myös muita ehtoja, kuten maksuehtoa, toimitusehtoa ja hinnanmuutoksia. Toisin sanoen omia ehtoja ei saa esittää, mikäli siihen ei tarjouspyynnössä anneta mahdollisuutta.

Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä

Tarjoaja kantaa vastuun siitä, että tarjous täyttää tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Tarjoajan kannattaa keskittyä tarjousta tehdessään vain olennaiseen, eli tarjouspyyntöä vastaavan tarjouksen tekemiseen.

Tarjouksen palauttaminen määräajassa

Tarjouspyynnössä ilmoitetaan määräaika, johon mennessä tarjoukset tulee toimittaa hankintatoimeen tarjouspyynnössä määrätyllä tavalla. Jos tarjous myöhästyy ilmoitetusta määräajasta, se hylätään. Vastuu tarjouksen perille tulosta on aina tarjoajalla. Tarjouspyynnössä vaaditut liitteet tulee olla mukana sekä kirjallisessa ettäi sähköisessä muodossa annetussa tarjouksessa.

Päätöksestä tiedottaminen

Tarjousten vertailun jälkeen tehdään hankintapäätös tarjouspyynnössä esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti. Hankintatoimi ei saa antaa tietoja keskeneräisestä kilpailutuksesta vaan tarjoajan on odotettava hankintapäätöksen syntymistä. Päätös lähetetään tiedoksi kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille tarjoajille. Jos tarjoaja haluaa tarkempaa tietoa päätöksen perusteluista tai siitä, kuinka tarjoajan oma tarjous sijoittui, hankintatoimi antaa mielellään tietoja asiasta hankintapäätöksen jälkeen.

Tarjouksessa on oltava merkinnät liikesalaisuuksista

Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjouksessa tulee olla merkinnät salassa pidettävistä tiedoista, jotka sisältävät tietoa julkisen tai yksityisen tahon liike- tai ammattisalaisuudesta tai niihin rinnastettavista seikoista.

 

Linkkejä:

* JYSE 2014 Palvelut

* JYSE 2014 Tavarat

* JIT 2015

* Markkinaoikeuden päätöksiä

* Kuntaliiton tietopankki ja verkkoneuvontaa hankinta-asioissa

* SFS-ymp.merkintä

* Tilaajavastuulaki

* Suomen Yrittäjät, Yritystoiminnan ABC, Julkiset hankinnat

 
Päivitetty: 25.8.2016
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute